Alumni

Twist has worked with a number of community theatre groups since its inception, including the following:

 • Izwi Youth Theatre Group (Mphophomeni, Howick)
 • Siyathuthuka Theatre (Lindelani / Ntuzuma)
 • Lashona Arts and Creations (Marianhill)
 • Sinethemba Arts (Ulundi)
 • Emuhle All ArtistsĀ  (Gamalakhe, Port Shepstone)
 • Siyakha Performing Arts (Edendale, Pietermaritzburg)
 • Big Brotherhood Productions (Kwamashu)
 • Umsindo Arts (Umlazi)
 • Inthuba Arts Development (Kwamashu / Umlazi)
 • Uthando Arts (Vryheid)
 • Ubuntu Theatre Group (Kwamashu)
 • Sakhisizwe Theatre (Mnqobokazi, Zululand)
 • Umphiti arts (Pitermaritzburg)